Solar panels that provide energy for companies

Zakup energii odnawialnej (Zrównoważony rozwój)

Zrównoważona energia, czasami nazywana zieloną, to energia wytwarzana i wykorzystywana w taki sposób, że „zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb”.

Cele i możliwości - różne scenariusze:

Wizerunek

Gwarancje pochodzenia (GoO) - wystarczające w wielu przypadkach

Cele korporacyjne dotyczące klimatu (CO2)

Autoprodukcja,

Korporacyjne umowy zakupu energii (cPPA),

Gwarancje pochodzenia

Ograniczona moc

Autoprodukcja,

cPPA,

Kogeneracja

Stabilizacja ceny

Autoprodukcja,

cPPA,

Zakupy transzowe w oparciu o produkty forward na giełdzie energii

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmienia sposób myślenia konsumentów i daje podstawy do rozważań w kontekście inwestycji w odnawialne źródła energii. Podstawą tych działań jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28 / WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. W sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywy 2001/77 / WE i 2003/30 / WE. Następnie ważnym dokumentem jest tzw. Zielona Księga: Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. I czysta planeta dla wszystkich - długoterminowa wizja strategiczna Europy dotycząca dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki UE wyznaczyła sobie cele energetyczne i klimatyczne które powinny zostać spełnione do 2020, 2030 roku i 2050.

Cele, które powinny zostać osiągnięte do 2020 roku:

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

- Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii: 20%.

- Poprawa efektywności energetycznej o 20%.

Cele do 2030 roku:

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40%.

- Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii: 27%.

- Poprawa efektywności energetycznej o 27-30%.

- 15% energii w połączeniach międzysystemowych (czyli 15% energii elektrycznej wytworzonej w UE może być przesyłane do innych krajów UE).

Cel do 2050 roku:

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w porównaniu do poziomów z 1990 roku.

Zrównoważona transformacja energetyczna

how we work

1
Strategia zrównoważony rozwój
Przygotujemy cele krótko i długoterminowe

Rozszerzymy obecną strategię o kwestie zrównoważonego rozwoju

Określimy model zakupowy i przygotujemy mapę drogową proponowanej zmiany

2
Analiza ekonomiczna
Stworzymy uzasadnienie biznesowe i obliczymy stopę zwrotu analizując 2 oferty (RFI)

Obliczymy, czy warto inwestować w autowytwarzanie czy cPPA

3
Analiza prawna
Przedstawimy raport o klimacie legislacyjnym rozwiązania,

Po stronie klienta sprawdzenie technicznych możliwości lub ograniczenia mogą wystąpić.

4
Przetarg
Zorganizujemy i poprowadzimy przetarg na wybrane rozwiązania (cPPA, PV, CHP)

Koncentrujemy się na analizie ofert, klient na podejmowaniu skutecznych decyzji.

5
Wdrożenie  i kontrola cen
Będziemy kontrolować wdrożenie rozwiązania analizując faktury i rozliczenia za zawartą umowę cPPA.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu dla Twojej firmy?

Skontaktuj się